המבוא לתיאור עשיית המשכן

המבוא לתיאור עשיית המשכן

עיון במבוא לבניית המשכן הבנוי על עמוד התרומה ועמוד העשייה ובמשמעותם של שני העמודים

קובץ word להורדה:

22vayakhel

 

 

א. המבוא לתיאור עשיית המשכן – גבולותיו ומרכיביו

בראש פרשתנו מבאר הרמב"ן את היחס בין חטא העגל ותוצאותיו – הנושא הנידון בפרשת כי-תשא – לבין ההכנות לעשיית המשכן, שבהן פותחת פרשתנו:

אמר (-משה) לכולם עניין המשכן אשר נצטווה בו מתחילה, קודם שיבור הלוחות. כיוון שנתרצה להם הקב"ה ונתן לו הלוחות שניות וכרת עמו ברית חדשה, שילך ה' בקרבם, הנה חזר לקדמותם ולאהבת כלולותם, ובידוע שתהיה שכינתו בתוכם, כעניין שציווהו תחילה, כמו שאמר (כ"ה, ח) 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'. ולכן ציווה אותם משה עתה בכל מה שנצטווה מתחילה.

ראשיתה של פרשת ויקהל מקבילה אפוא לראש פרשת תרומה: שם אמר ה' למשה (כ"ה, ב) "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה…" ואחר כך פירט לו את כל החומרים הנדרשים, ואף בפרשתנו פותח משה את דבריו לעם באמרו (ל"ה, ה) "קחו מאתכם תרומה לה'…" והוא מפרט אותה רשימת חומרים עצמה; שם מסיים ה' בציווי (כ"ה, ט) "ועשו לי מקדש…", ואף בפרשתנו מסמיך משה לציווי התרומה את ציווי העשייה (ל"ה, י-יא): "וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו את כל אשר צוה ה'. את המשכן…".

לאחר הציווי הכללי הזה, המשמש בשתי הפרשות כמבוא למלאכת המשכן, מתחיל בשתיהן פירוט העשייה. בפרשת תרומה בלשון ציווי: "ועשו ארון… ועשית כפרת… ועשית שלחן… ואת המשכן תעשה…", ואילו בפרשת ויקהל מתואר הביצוע: "ויעשו… את המשכן… ויעש ירעות עזים… ויעש את הקרשים… ויעש בצלאל את הארן…" (וכבר עמדו חז"ל והמפרשים על השינוי בסדר העשייה בהשוואה לסדר הציווי אל משה ועל טעמיו, ואין זה נושא דיוננו).

אורכו של המבוא בפרשת תרומה הוא תשעה פסוקים (כ"ה, א-ט). אולם בפרשתנו אנו קוראים ארבעים ושניים פסוקים עד שמתחיל תיאור עשיית המשכן בפועל (ל"ה, א-לה; ל"ו, א-ז). מה גרם אפוא להתרחבות זו של המבוא בפרשתנו?

כדי לענות על כך עלינו לסקור את הנושאים הנידונים במבוא זה. חילקנו אותו לשבע פסקות על פי התחלפות העניינים:

 

א. מצוות שבת (א-ג) – לאחר פסוק פתיחה לציווי כולו (ל"ה, א) – "אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת אתם" – באה מצוות שבת בפסוקים ב-ג. מצוות שבת הרי היא זו שסיימה את ציווי מלאכת המשכן, כנספח שביעי לציווי זה (ל"א, יב-יז), וכיצד זה הגיעה בפרשתנו אל ראש הציווי של משה לישראל?

להופעת איסור המלאכה בשבת בשני המקומות הללו ישנו טעם משותף: הוא בא ללמד כי מלאכת המשכן אינה דוחה שבת. בציווי למשה מהווה מצוות השבת מעין הערת הסתייגות ביחס למצוות עשיית המשכן, ומקומה בסיום הציווי הולם את מטרתה (שכן שייכותה אליו היא על דרך הניגוד). אולם בבוא משה לצוות את העם על עשיית המשכן, בטרם ייגשו הכול לעשייה בפועל, הופך איסור המלאכה בשבת, הנוגע אף לעשיית המשכן, להוראה אופרטיבית נחוצה ביותר, המגדירה לעושים במלאכה מראש את זמן עשייתם ואת זמן שביתתם. על כן מקומה של הוראה זו נחוץ שיהיה בראש הציווי.

 

ב. התרומה הנחוצה (ד-ט) – מחמת ההפסק שגרמה מצוות השבת, באה פתיחה מחודשת לציווי על המשכן (פסוק ד), ולאחריה הציווי על לקיחת תרומה ופירוט חומריה בפסוקים ה-ט. פסקה זו דומה הן באורכה והן בלשונה לפסקה המקבילה לה בראש פרשת תרומה (כ"ה, ב-ז).

 

ג. הציווי על עשיית המשכן לחלקיו (י-יט) – כנגד מצוות עשיית המקדש בפרשת תרומה (כ"ה, ח-ט):

וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ … כְּכֹל אֲשֶׁר אֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ אֵת תַּבְנִית הַמִּשְׁכָּן וְאֵת תַּבְנִית כָּל כֵּלָיו…

בא בפרשתנו ציווי ארוך בהרבה:

וְכָל חֲכַם לֵב בָּכֶם יָבֹאוּ וְיַעֲשׂוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר צִוָּה ה'

אֶת הַמִּשְׁכָּן אֶת אָהֳלוֹ וְאֶת מִכְסֵהוּ אֶת קְרָסָיו…

וכך נמשך פירוט כל חלקי העשייה על פני תשעה פסוקים. פסקה זו תורמת אפוא להארכה משמעותית של המבוא בפרשתנו. מה טעמה של הארכה זו? בציווי למשה אין צורך בפירוט חלקי המשכן, שהרי הוא ראה את המשכן לפרטיו במראה שהראהו ה' בהר. על כן במילים "ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו" כלולים כל פרטי העשייה. אולם העם וחכמי הלב שבו לא ראו מראה זה, ועל כן בא הפירוט במקום אותו מראה.

 

ד. תיאור הבאת התרומה (כ-כט) – עם סיומם של שלושת חלקי הציווי של משה (שבת – לקיחת תרומה – עשיית המשכן) נאמר (פסוק כ) "ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה". יציאה זו לא הייתה אלא לשם ביאה מידית (פסוק כא): "ויבאו כל איש אשר נשאו לבו…", וכאן נפתח תיאור הבאת התרומות, המשתרע על פני פסוקים כא-כט. אף פסקה זו תורמת להארכה משמעותית של המבוא בפרשתנו, ומובן שאין לה – ולא ייתכן שתהיה לה – מקבילה בציווי בפרשת תרומה.

 

ה. מינוי בצלאל (ל"ה, ל – ל"ו, א) – שוב חוזר משה לדבר אל בני ישראל: הוא נוקב בשמותיהם של בצלאל ואהליאב כאלה שנבחרו על ידי ה' לעמוד בראש חכמי הלב העושים במלאכה. אף פסקה זו, בת שבעה פסוקים, אין לה מקבילה בראש פרשת תרומה. הציווי למשה ביחס לבצלאל ואהליאב נמצא בנספח השישי לציווי עשיית המשכן (ל"א, א-יא). כמו ביחס למצוות שבת אנו שואלים גם כאן: מה ראה משה להקדים את מה שהיה בסוף הציווי אליו? ואף התשובה דומה למה שענינו לעיל: בציווי למשה סביר ששמותיהם של העומדים בראש העשייה יבואו רק לאחר עיקרו של הציווי. אולם כאשר עומדים לגשת אל המלאכה בפועל, נחוץ להקדים את מינוים של "מנהלי העבודה", שבלעדיהם לא ניתן להתחיל בפעולה.

 

ו. לקיחת התרומה והפסקת הבאתה (ב-ז) – המעשה הראשון שעושים בצלאל, אהליאב ואנשיהם חכמי הלב הוא לקחת מלפני משה את התרומה שנאספה, ו"להתלונן" בפניו על כך ש"מרבים העם להביא מדי העבדה". כתוצאה מכך מצווה משה להעביר קול במחנה להפסיק את המשך הבאת התרומה, "ויכלא העם מהביא". כך נוספה למבוא פסקה בת שישה פסוקים, שאף לה, מטבע הדברים, לא תיתכן מקבילה בציווי שבראש פרשת תרומה.

 

ז. עשיית המשכן (ח1) – עתה, משנסתיימו ההכנות, הן מצד הציוויים של משה והן מצד הכנת התשתיות לעשיית המשכן – תשתית תרומת החומרים הנדרשים ותשתית אנושית של העושים במלאכה, ניתן להתחיל בה:

ל"ו, ז    וַיַּעֲשׂוּ כָל חֲכַם לֵב בְּעֹשֵׂי הַמְּלָאכָה אֶת הַמִּשְׁכָּן…

פסוק זה אמנם פותח את פירוט העשייה, אך מילותיו הראשונות המצוטטות כאן משמשות חוליית חיבור בין המבוא לבין התיאור המפורט של עשיית המשכן:

 1. הן מנוסחות בלשון רבים – "ויעשו" – בעוד שהמשך העשייה בפרשת ויקהל מתואר בלשון יחיד. המעבר ללשון יחיד נעשה כבר בסופו של פסוק זה עצמו: "מעשה חשב עשה אתם".

 2. מוזכרים כאן העושים, "כל חכם לב בעשי המלאכה", בעוד שבהמשך תיאור העשייה לא נזכר מי העושים. הצירוף "חכם לב", הפועל עש"ה והשם "מלאכה" חוזרים פעמים רבות במבוא והם ממרכיביו הלשוניים המובהקים.

 3. המעשה הראשון שנזכר הוא "המשכן", ואף שהכוונה כאן היא למשכן במשמעו המצומצם – האוהל – כפי שמתברר מהמשך הפסוק, הרי שמפני מיקומן של מילים אלו בראש כל העשייה, ומפני ניסוחן כפי שעמדנו עליו, מקבלת המילה "משכן" משמעות נוספת וכללית – המשכן בשלמותו.

לפיכך נראות מילים אלו כחותמות את המבוא לעשיית המשכן.

 

 

ב. מבנה המבוא – שתי הצעות

לאחר שעמדנו על מרכיבי המבוא נוכל לתאר את מבנהו. 1. מבחינת מהלך העניינים המתואר בו, ניתן לראותו כבנוי משני חלקים שאינם שווים באורכם: ציווי ראשון של משה ותיאור ההיענות לו; ציווי שני של משה ותיאור ההיענות לו. המחזור השני של 'ציווי-היענות' קצר בכמחצית מן המחזור הראשון. להלן טבלת המבנה:

                                                   

        מחזור ראשון            מחזור שני      
ציווי (ל"ה, א-יט)

שבת

הבאת תרומה

עשיית המשכן

(לה, ל – ל"ו, א)

מינוי בצלאל ואהליאב

היענות  (ל"ה, כ-כט) הבאת התרומה  

(ל"ו, ב-ח) נטילת התרומה על ידם והפסקת הבאתה התחלת עשיית המשכן

מספר הפסוקים 29          14

 

         

אולם ניתן לתאר את מבנה המבוא גם בדרך אחרת: בחינת הנושאים הנידונים בו תגלה ששני נושאים נידונים בכל חלק מחלקיו:

 1. התרומה למלאכת המשכן מידי כל נדיב לב.
 2. העשייה של מלאכת המשכן על ידי כל חכם לב.

ההבחנה בין שני הנושאים הללו קיימת הן במחזור הראשון של 'ציווי-היענות' והן במחזור השני, הקצר ממנו: במחזור הראשון צו אחד של משה הוא (ה) "קחו מאתכם תרומה לה' כל נדיב לבו יביאה…" תוך פירוט כל החומרים הנצרכים; צו אחר שלו הוא (י) "וכל חכם לב יבאו ויעשו…" תוך פירוט כל חלקי המשכן שיש לעשותם.

אולם בתיאור ההיענות שבמחזור הראשון מתוארת רק הבאת התרומה, ואין כל התייחסות לתחילת העשייה, שכן בטרם נאספו התרומות ובטרם נתמנה בצלאל לא ניתן לגשת לקיום העשייה.

במחזור השני של 'ציווי-היענות' מוקדש הצו של משה כולו להכנת העשייה. אולם ראשית "עשייתם" של חכמי הלב ושל ראשיהם נוגעת דווקא לתרומה. הם נוטלים אותה מלפני משה ומפסיקים את הבאתה.

"התרומה" ו"העשייה" הם אפוא שני עמודי התשתית שיש להכינם ולהעמידם בטרם תחל עשיית המשכן בפועל, והם שני העמודים שעליהם ניצב המבוא שאנו עוסקים בו. אלא שמפני ששני הנושאים הללו שלובים זה בזה, הם מעורבים במבוא כפי שהם מעורבים במציאות. הבה נבחן את מבנה המבוא על פי חלוקה נושאית שלו – על פי שייכותן של פסקות א-ז לכל אחד מן הנושאים:

 

"העשייה" "התרומה"    
פסקה א (ל"ה, א-ג) מצוות שבת
פסקה ב (ל"ה, ד-ט) הצו על לקיחת תרומה
פסקה ג (ל"ה, י-יט) הצו על עשיית המשכן
פסקה ד (ל"ה, כ-כט) תיאור הבאת התרומה בפועל
פסקה ה (ל"ה, ל – ל"ו, א) הצו על מינוי בצלאל
פסקה ו (ל"ו, ב-ז) נטילת התרומה והפסקת הבאתה
פסקה ז (ל"ו, ח) התחלת עשיית המשכן
מספר הפסוקים:21 מספר הפסוקים:22

 

 

מתברר אפוא שעל פי 'החלוקה הנושאית' של המבוא ניצבים לפנינו שני חלקיו, שני נושאיו, הבנויים לסירוגין כשתי מחציות שוות של המבוא.

 

ג. פסקות "התרומה" – מילים מנחות

הקורא את המבוא מתוך "ספיגה" של סגנונו, חש כי ישנם כמה מילים וצירופים החוזרים בו שוב ושוב – הן הן 'המילים המנחות' שבו. כלל גדול הוא בפרשות מעין אלו, שהמלים המנחות חוזרות בהן שבע פעמים, או כפולה של שבע. מילים אלו מכוונות את הקורא להבחין בין הנושאים הנידונים – להפריד ביניהם וגם לקשר ביניהם.

הבה נבחן את המילים המאפיינות את פסקות "התרומה" (ב, ד, ו).

 

1. ראשית נבחן את הופעת השם "תרומה" עצמו. שבע פעמים חוזרת המילה לאורך המבוא. הנה רשימת הופעותיה:

פסקה ב'

 1. (ל"ה, ה) קְחוּ מֵאִתְּכֶם תְּרוּמָה לַה'
 2. ( – ) כֹּל נְדִיב לִבּוֹ יְבִיאֶהָ אֵת תְּרוּמַת ה'

פסקה ד'

 3. (ל"ה, כא) … הֵבִיאוּ אֶת תְּרוּמַת ה' 

4. (כד)כָּל מֵרִים תְּרוּמַת כֶּסֶף וּנְחֹשֶׁת

5. ( – )  הֵבִיאוּ אֵת תְּרוּמַת ה'

פסקה ו'

 1. (ל"ו, ג) וַיִּקְחוּ מִלִּפְנֵי מֹשֶׁה אֵת כָּל הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר הֵבִיאוּ…
 2. (ו) אִישׁ וְאִשָּׁה אַל יַעֲשׂוּ עוֹד מְלָאכָה לִתְרוּמַת הַקֹּדֶשׁ

פריסת הופעותיה של 'המילה המנחה' הזו חופפת את שלוש הפסקות השייכות ל"עמוד התרומה", בחלוקה כזו:

פסקה ב – הציווי – 2 הופעות;

פסקה ד – ההבאה – 3 הופעות;

פסקה ו – הנטילה וההפסקה – 2 הופעות.

 

2. ארבעה עשר חומרים הוזכרו בציווי משה, שאותם יש להביא כתרומה:

1. זהב 2. וכסף 3. ונחושת 4. ותכלת 5. וארגמן 6. ותולעת שני 7. ושש 8. ועזים 9. ועורות אילים מאדמים 10. ועורות תחשים 11. ועצי שיטים 12. ושמן למאור 13. ובשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים 14. ואבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן.

כנגדם מופיע השורש בו"א בבניין הפעיל ('להביא') לאורך המבוא גם כן ארבע עשרה פעמים, וכולן מתייחסות אל התרומה:

 1. (ל"ה, ה) קקְחוּ מֵאִתְּכֶם תְּרוּמָה לה' כֹּל נְדִיב לִבּוֹ יְבִיאֶהָ אֵת תְּרוּמַת ה' זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת.
 2. (כא) וַיָּבֹאוּ כָּל אִישׁ אֲשֶׁר נְשָׂאוֹ לִבּוֹ וְכֹל אֲשֶׁר נָדְבָה רוּחוֹ אֹתוֹ הֵבִיאוּ אֶת תְּרוּמַת ה'
 3. (כב) וַיָּבֹאוּ הָאֲנָשִׁים עַל הַנָּשִׁים כֹּל נְדִיב לֵב הֵבִיאוּ.. כָּל כְּלִי זָהָב וְכָל אִישׁ אֲשֶׁר הֵנִיף תְּנוּפַת זָהָב לַיהוָ
 4. (כג)וְכָל אִישׁ אֲשֶׁר נִמְצָא אִתּוֹ תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ וְעִזִּים וְעֹרֹת אֵילִם מְאָדָּמִים וְעֹרֹת תְּחָשִׁים הֵבִיאוּ.
 5. (כד) כָּל מֵרִים תְּרוּמַת כֶּסֶף וּנְחֹשֶׁת הֵבִיאוּ אֵת תְּרוּמַת ה'
 6. ( – ) וְכֹל אֲשֶׁר נִמְצָא אִתּוֹ עֲצֵי שִׁטִּים לְכָל מְלֶאכֶת הָעֲבֹדָה הֵבִיאוּ.
 7. (כה) וְכָל אִשָּׁה חַכְמַת לֵב בְּיָדֶיהָ טָווּ וַיָּבִיאוּ מַטְוֶה אֶת הַתְּכֵלֶת וְאֶת הָאַרְגָּמָן אֶת תּוֹלַעַת הַשָּׁנִי וְאֶת הַשֵּׁשׁ.
 8. (כז) וְהַנְּשִׂאִם הֵבִיאוּ אֵת אַבְנֵי הַשֹּׁהַם וְאֵת אַבְנֵי הַמִּלֻּאִים לָאֵפוֹד וְלַחֹשֶׁן
 9. (כט) כָּל אִישׁ וְאִשָּׁה אֲשֶׁר נָדַב לִבָּם אֹתָם לְהָבִיא
 10. ( – ) הֵבִיאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל נְדָבָה לה'.
 11. (ל"ו, ג) וַיִּקְחוּ מִלִּפְנֵי מֹשֶׁה אֵת כָּל הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר הֵבִיאוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
 12. ( – ) וְהֵם הֵבִיאוּ אֵלָיו עוֹד נְדָבָה בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר.
 13. (ה) וַיֹּאמְרוּ אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר מַרְבִּים הָעָם לְהָבִיא מִדֵּי הָעֲבֹדָה לַמְּלָאכָה
 14. (ו) וַיִּכָּלֵא הָעָם מֵהָבִיא.

אף פריסתן של הופעות המילה המנחה הזו חופפת את שלוש הפסקות השייכות ל"עמוד התרומה": הופעה 1 – ציווי משה על העם – פסקה ב; הופעות 10-2 – תיאור ההבאה – פסקה ד (כאן מתוארים המביאים השונים והחומרים שאותם הביאו, ופירוט ההבאות מכסה את כל 14 החומרים שהוזכרו בציווי); הופעות 14-11 – נטילת התרומות והפסקת הבאתן – פסקה ו.

כך מצטרפות פסקות "התרומה" זו לזו לא רק מבחינת עניינן, אלא גם מבחינת סגנונן, לחטיבה אחת, המהווה מחציתו של המבוא.

 

 

ד. התרומה – תנאי לעשיית המלאכה

עד עתה עסקנו בהבחנה בין שני הנושאים הנידונים במבוא. עתה נשאל מהו הדבר המקשר ביניהם – מהו המכנה המשותף בין "התרומה" ו"העשייה"? בסעיפים הבאים (ד-ו) נצביע על שלושה קשרים ביניהם.

ראשית, התרומה והעשייה קשורים ביניהם בקשר טכני של תלות חד-צדדית: בלא שיובאו קודם לכול החומרים אשר ישמשו לבניית המשכן וכליו לא יוכלו חכמי הלב לגשת אל מלאכתם. על כן הבאת התרומה מהווה תנאי הכרחי לעשייה.

תכליתה זו של הבאת התרומה – לשמש את "העשייה במלאכה" – מובאת בפסקה ד, שבה תיאור הבאת התרומות, בשלושה מקומות: בפתיחתה (פסוק כא):

 הֵבִיאוּ אֶת תְּרוּמַת ה' לִמְלֶאכֶת אֹהֶל מוֹעֵד וּלְכָל עֲבֹדָתוֹ

באחד מפרטי ההבאה שבאמצע הפסקה (פסוק כד):

וְכֹל אֲשֶׁר נִמְצָא אִתּוֹ עֲצֵי שִׁטִּים לְכָל מְלֶאכֶת הָעֲבֹדָה הֵבִיאוּ.

ובפסוק המסיים את ההבאה ומסכמה (פסוק כט):

כָּל אִישׁ וְאִשָּׁה אֲשֶׁר נָדַב לִבָּם אֹתָם לְהָבִיא לְכָל הַמְּלָאכָה אֲשֶׁר צִוָּה ה' לַעֲשׂוֹת

הקשר בין התרומה המובאת לבין חכמי הלב העושים במלאכה בא לידי ביטוי מובהק בפסקה ו: אמנם הכללנו פסקה זו בין פסקות "התרומה", שכן בכך היא עוסקת, אולם מי הם הנוטלים את התרומה מלפני משה, מי הם השוקלים את הצרכים לעומת החומרים שהובאו, ומי הם המבקשים להפסיק את ההבאה? אלו הם "החכמים העשים את כל מלאכת הקדש" (ל"ו, ד). בעוד שהבאת התרומה בפסקה ד הייתה מאת כל העם, העיסוק בתרומה בפסקה ו שייך לחכמי הלב עושי המלאכה.

הזיקה בין "התרומה" לבין "העשייה" בפסקה ו באה לידי ביטוי לשוני מעניין:

ו-ז      אִישׁ וְאִשָּׁה אַל יַעֲשׂוּ עוֹד מְלָאכָה לִתְרוּמַת הַקֹּדֶשׁ וַיִּכָּלֵא הָעָם מֵהָבִיא.

וְהַמְּלָאכָה הָיְתָה דַיָּם לְכָל הַמְּלָאכָה לַעֲשׂוֹת אֹתָהּ וְהוֹתֵר.

מה משמעה של המילה "מלאכה" בשתי הופעותיה הראשונות בפסוקים אלו? כך פירש רמב"ן:

'אל יעשו עוד מלאכה' – הממון ייקרא 'מלאכה', וכן (שמות כ"ב, ז) 'אם לא שלח ידו במלאכת רעהו', (בראשית ל"ג, יד) 'לרגל המלאכה אשר לפני'… והעניין (- המשמעות): שלא יביאו עוד שום דבר למלאכת הקודש… גם 'ההבאה' ייקרא מעשה.

שים לב כיצד נתחלפו התפקידים של התרומה והעשייה בפסוק ו על פי פירושו: 'הבאת התרומה' נקראת 'עשיית מלאכה', ואילו תכלית ההבאה – מלאכת הקודש – נקראת בפסוק "תרומת הקדש". אולם בפסוק ז הן "התרומה" והן "העשייה" קרויות "מלאכה" במשחק מילים: "והמלאכה היתה דים לכל המלאכה". כינוי התרומה 'מלאכה' הוא מטונימיה שבה חומר הגלם נקרא על שם מה שעתיד להיעשות בו. השימוש במטונימיה זו דווקא כאן נובע מהתקרבות הרגע שבו תחל עשיית המלאכה באותם חומרי הגלם שהובאו. כך נוצר טשטוש לשוני מכוון בין שני הנושאים הנידונים.

 

 

ה. "רחמנא לבא בעי" – "כי כל לבבות דורש ה'"

בסעיף הקודם עסקנו בקשר בין "התרומה" ל"עשייה" מבחינת האובייקטים של שני אלו: חומרי הגלם המובאים כתרומה, והעבודה הנעשית בהם – "המלאכה". עתה אנו חותרים למכנה המשותף בין האישים המביאים את התרומה לאלו העושים במלאכה. האם סגנון המבוא שאנו עוסקים בו מכוון למציאת מכנה משותף כזה? התשובה לכך היא ב'מילה המנחה' החוזרת במבוא לכל אורכו 14 פעמים: "לב". שבע הופעות של המילה המנחה הזו מצויות במחזור הראשון של "ציווי-היענות" (ל"ה א-כט), ושבע האחרות מצויות במחזור השני (ל"ה, ל – ל"ו, ח). הנה פירוטן:

  

 1. מחזור ראשון      מחזור שני       
  1.ה.  קְחוּ מֵאִתְּכֶם תְּרוּמָה לַה'

  כֹּל נְדִיב לִבּוֹ יְבִיאֶהָ

  8. לד. וּלְהוֹרֹת נָתַן בְּלִבּוֹ הוּא וְאָהֳלִיאָב
  2. י. וְכָל חֲכַם לֵב בָּכֶם יָבֹאוּ וְיַעֲשׂוּ 9. לה. מִלֵּא אֹתָם חָכְמַת לֵב לַעֲשׂוֹת
  3. כא. וַיָּבֹאוּ כָּל אִישׁ אֲשֶׁר נְשָׂאוֹ לִבּוֹ 10. ל"ו, א. וְעָשָׂה בְצַלְאֵל וְאָהֳלִיאָב

  וְכֹל אִישׁ חֲכַם לֵב

  4. כב. וַיָּבֹאוּ הָאֲנָשִׁים עַל הַנָּשִׁים

  כֹּל נְדִיב לֵב

  11. ב. וַיִּקְרָא מֹשֶׁה אֶל בְּצַלְאֵל… וְאֶל כָּל אִישׁ חֲכַם לֵב 
  5. כה. וְכָל אִשָּׁה חַכְמַת לֵב

  בְּיָדֶיהָ טָווּ וַיָּבִיאוּ מַטְוֶה

  12. אֲשֶׁר נָתַן ה' חָכְמָה בְּלִבּוֹ
  6. כו. וְכָל הַנָּשִׁים אֲשֶׁר נָשָׂא לִבָּן

  אֹתָנָה בְּחָכְמָה טָווּ

   .13 כֹּל אֲשֶׁר נְשָׂאוֹ לִבּוֹ לְקָרְבָה

  אֶל הַמְּלָאכָה

  7. כט. כָּל אִישׁ וְאִשָּׁה אֲשֶׁר נָדַב לִבָּם אֹתָם לְהָבִיא 14. ח. וַיַּעֲשׂוּ כָל חֲכַם לֵב בְּעֹשֵׂי הַמְּלָאכָה אֶת הַמִּשְׁכָּן.

 

רובן של הופעות המילה המנחה 'לב' במחזור הראשון קשור ב"תרומה" (שהיא הנושא העיקרי במחזור זה), וכל הופעות המילה המנחה במחזור השני קשורות ב"עשייה" (שהיא הנושא העיקרי במחזור זה). ההבחנה בין "לבם" של מביאי התרומה ל"לבם" של העושים במלאכה מתבטאת במילה המצטרפת ל"לב" בכל מחזור: במחזור הראשון זהו בדרך כלל השורש נד"ב או נש"א, ואילו במחזור השני זהו בדרך כלל השורש חכ"מ.

בשביעייה הראשונה ישנם שני יוצאי דופן: בפסוק י נאמר "וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו…", ואין בכך תימה: פסוק זה שייך לציווי עשיית המשכן המסור לחכמי הלב. אולם יוצא הדופן השני מעניין (כה): "וכל אשה חכמת לב בידיה טוו…". הנשים הן בכלל מביאי התרומה, ובפסוק הבא נאמר עליהן ש"נשא לבן אתנה בחכמה". הסבר הדבר הוא שתרומתן של הנשים הללו לא הייתה בהבאת חומרי הגלם. אלו הובאו לפני כן, כמתואר בפסוק כג: "וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים… הביאו". אולם את חומרי הגלם הללו היה צריך לטוות ואחר כך להביאם "מטווה". וזאת הייתה נדבתן של הנשים חכמות הלב. נמצא שבין "המביאים" תרומה שהם "נדיבי לב" ו"נשיאי לב" ישנה קבוצה של נשים, שהן מביאות את מעשה ידיהן שנעשה בחכמת לבן.

בשביעייה השנייה ישנו יוצא דופן אחד: בפרק ל"ו פסוק ב נאמר: "ויקרא משה… ואל כל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשת אתה", אף שצירוף זה, 'נשא-לב', שייך למביאי התרומה (ל"ה, כא "כל אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו…", ושוב בפסוק כו). הסבר הדבר הוא ש'חכמת הלב' היא אמנם תכונה הנחוצה לעשיית המלאכה, אולם עצם הנכונות "לקרבה אל המלאכה", ולהקדיש לה את הזמן ואת חכמת הלב הנחוצים, היא תולדה של "נשיאות לב" – של נדבת לב ורוח.

מסקנת הדברים היא שהן מביאי התרומה והן העושים במלאכה הם "מתנדבים". כולם נותנים את לבם לעשיית המשכן. הראשונים מביאים מרכושם, והבאתם נעשית בפעם אחת, בפרץ של נדבת לב ונשיאות לב. אולם גם העושים במלאכה הם נשיאי לב, ונדבתם היא נדבת זמן ונדבת כשרון. הנדבות הללו מחייבות התמדה ומשמעת קפדנית, ההפך הגמור מאותו פרץ נדיבות חד-פעמי המאפיין את מביאי התרומה. אולם בנדבתם של חכמי הלב אין חסרון כיס (גם בין מביאי התרומה ישנם כאלו שאין חסרון כיס בהבאתם, אלא 'רק' נדבת זמנם וחכמת לבם – אלו הנשים). ההדגשה היתרה של המילה המנחה "לב" בשתי קבוצות המתנדבים גם יחד, מביאה אותנו לכותרת הכפולה של סעיף זה: הקב"ה, בלב הוא חפץ, וכדברי דוד לשלמה (דהי"א כ"ח, ט-י): "כי כל לבבות דורש ה'… לבנות בית למקדש, חזק ועשה".

 

 

ו. "כי ממך הכל ומידך נתנו לך" (דהי"א כ"ט, יד)

המכנה המשותף האחרון שנעמוד עליו נובע ממה שנאמר בפסוקים חזור ואמור ביחס לחכמי הלב, וממה שלא נאמר כלל ביחס לנדיבי הלב. האמירה והשתיקה גם יחד נועדו לבסס אותו דבר עצמו.

חכמי הלב, המנדבים את כשרון העשייה שלהם למלאכת המשכן, מניין להם אותה יכולת אומנותית? אולי זהו כשרון טבעי שנולדו עמו, אולי רכשו זאת במצרים. אולם הכתוב מדגיש את המקור האמיתי של 'חכמת לב' זאת:

ל"ה, ל-לה      רְאוּ קָרָא ה' בְּשֵׁם בְּצַלְאֵל… וַיְמַלֵּא אֹתוֹ רוּחַ אֱלֹהִים

בְּחָכְמָה בִּתְבוּנָה וּבְדַעַת וּבְכָל מְלָאכָה.…  בְּכָל מְלֶאכֶת מַחֲשָׁבֶת..

וּלְהוֹרֹת נָתַן בְּלִבּוֹ הוּא וְאָהֳלִיאָב …מִלֵּא אֹתָם חָכְמַת לֵב לַעֲשׂוֹת …

ל"ו, א-ב            …וְכֹל אִישׁ חֲכַם לֵב אֲשֶׁר נָתַן ה' חָכְמָה וּתְבוּנָה בָּהֵמָּה

כָּל אִישׁ חֲכַם לֵב אֲשֶׁר נָתַן ה' חָכְמָה בְּלִבּוֹ

כל חכמת הלב, כל יכולת העשייה, כל כשרון הארגון והניהול ויכולת ההוראה לאחרים, הכול הוא מתנת א-לוהים לאדם, החוזר ונותנה לבעליה בקרבו אל המלאכה לעשות אותה.

הדבר שכל כך בולט בחכמת הלב של האדם, שהיא מתנת ה' שחנן אותו בה, אינו כה בולט בקנייניו הארציים. הללו שייכים לאדם "בדין": הוא עשאם או רכשם בכספו, והרי הם שלו.

אולם צא וראה מה הוא הפועל שבו משתמש הכתוב לכל אורך המבוא ביחס לתרומה: כפי שכבר ראינו (בסעיף ג), 14 פעמים מופיע השורש בו"א בבניין הפעיל, ואף לא פעם אחת השורש נת"ן (שורש זה מופיע רק ביחס לנתינה של ה' לאדם בפסוקים שהובאו לאחרונה). אין האדם נותן מאומה לה', שהרי לה' הארץ ומלואה, אולם הוא "מביא" ממה שחננו ה' תרומה לעשיית משכן לה', כדי שישכון בתוך בני האדם. הוא שאמר דוד בברכו את ה':

דהי"א כ"ט, י-יז

לְךָ ה' הַגְּדֻלָּה וְהַגְּבוּרָה… וְהָעֹשֶׁר וְהַכָּבוֹד מִלְּפָנֶיךָ…

וְכִי מִי אֲנִי וּמִי עַמִּי כִּי נַעְצֹר כֹּחַ לְהִתְנַדֵּב כָּזֹאת כִּי מִמְּךָ הַכֹּל וּמִיָּדְךָ נָתַנּוּ לָךְ.…

ה' אֱלֹהֵינוּ כֹל הֶהָמוֹן הַזֶּה אֲשֶׁר הֲכִינֹנוּ לִבְנוֹת לְךָ בַיִת לְשֵׁם קָדְשֶׁךָ

מִיָּדְךָ היא [הוּא] וּלְךָ הַכֹּל.… אֲנִי בְּיֹשֶׁר לְבָבִי הִתְנַדַּבְתִּי כָל אֵלֶּה

וְעַתָּה עַמְּךָ הַנִּמְצְאוּ פֹה רָאִיתִי בְשִׂמְחָה לְהִתְנַדֶּב לָךְ..

© כל הזכויות שמורות למחבר
מאמר זה מתפרסם באדיבות בית המדרש הווירטואלי (v.b.m) שבמסגרתו הופיע לראשונה. לאחר מכן עבר עיבוד ועריכה מחדש והוא נכלל באחד מספריו של הרב אלחנן סמט.

עוד מאמרים מאת הרב אלחנן סמט

איכה – פרק ד – התיאור הכרונולוגי של החורבן

לשיעור שמע

איכה – פרק ב – המשבר בין בת ציון לה'

לשיעור שמע

איכה – פרק ג – הקריאה לחשבון נפש ולתשובה

לשיעור שמע

דילוג לתוכן