תהלים – פרק כב (2)

תהלים – פרק כב (2)

קובץ word להורדה: מזמור כב 2

 

נספח: מזמור כ"ב ופורים*

מזמור כ"ב נאמר, על פי מנהגים שונים הנוהגים בימינו, בשני זמנים שונים בתפילת פורים:

  1. הספרדים ובני עדות המזרח פותחים את תפילת ערבית של ליל פורים באמירת מזמורנו.
  2. הספרדים ובני עדות המזרח, וכן האשכנזים הנוהגים כמנהג הגר"א, אומרים את מזמור כ"ב ב'שיר של יום' לפורים עם סיום תפילת שחרית.

בדברינו כאן ננסה להתחקות אחר שורשיהם של שני מנהגים אלו, וכן נעמוד על טעמם – על הקשר בין תוכנו של מזמורנו, כפשוטו או כמדרשו, לבין תוכנו של פורים.

1. מקורו של מנהג אמירת מזמור כ"ב לפני ערבית של ליל פורים

בספרו 'תפילה ומנהגי תפילה ארץ-ישראליים בתקופת הגניזה' (ירושלים תשמ"ח) הקדיש עזרא פליישר ז"ל פרק ארוך ומפורט ל"מנהג קדום של בני ארץ ישראל – לפתוח את תפילות מעריב של השבתות והחגים במזמורים מיוחדים, שסימנו, במהלך חגיגי ומפואר, את התחלת הימים האלה".[1] בתוך מסגרת מזמורים קבועה פחות או יותר, התחלף המזמור העיקרי המוקדש לכל חג וחג בהתאם לעניינו.[2] מנהג זה, כשהתפתח במלואו, נהג לפני ערבית של שבתות, של ימים טובים וחולו של מועד, של ראשי חודשים, של חנוכה ושל פורים.

פליישר עוקב אחר גלגולי המנהג הארץ ישראלי הקדום הזה עד לפני כמה מאות שנים במחזורי תפילה ישנים, שכיום אינם משמשים עוד במנהגים פעילים (וראה הערה 3), והוא מסיים בדברים הבאים את הפרק הדן במנהג זה (עמוד 213):

המנהג של ימינו לומר לפני 'ברכו' של ערבית בלילי שבתות "מִזְמוֹר שִׁיר לְיוֹם הַשַּׁבָּת" ו"ה' מָלָךְ גֵּאוּת לָבֵשׁ" אינו אלא שריד של המנהג שנסקר בפרק זה… מנהג ארץ ישראל ישן נושן, שנשתכח כליל מן הלב.

אולם לאמתו של דבר, מתקיים המנהג הזה גם בימינו – בדרך צנועה ממה שהיה בעבר ובשינויים – בקהילות הספרדים. לא רק לפני תפילת ערבית של שבת נוהגים הספרדים לומר מזמורים של שבת (צ"ב–צ"ג, כמנהג כל קהילות ישראל כיום), אלא גם "קודם תפילת ערבית של יום טוב נוהגים לומר פרק תהילים המיוחד ליום, והוא המכונה 'מזמור הרגל'"[3], וכן לפני תפילת ערבית של ראש חודש[4], של תשעה באב[5] ושל פורים.[6]

השוואת המזמורים הנאמרים כיום בכל מועד ומועד על פי מנהג הספרדים, לאלו שנאמרו על פי המנהג הארצישראלי הקדום מגלה זהות חלקית בלבד.

ובכן, מהו המזמור שנאמר על פי מנהגם הקדום של בני ארץ ישראל לפני תפילת ערבית של פורים? בעמוד 173 בספרו מציין פליישר שני כתבי יד מן הגניזה המתעדים שני מנהגים שונים: כתב יד אחד מעיד על אמירת מזמור ז' "שִׁגָּיוֹן לְדָוִד",[7] ואילו כתב יד אחר מציין את אמירת מזמור כ"ב.

מנהג הספרדים לומר לפני תפילת ערבית בליל פורים את מזמור כ"ב, מתועד אם כן באחד מכתבי היד של הגניזה המשקף את מנהגם של בני ארץ ישראל הקדומה.

2. מקורו של מנהג אמירת מזמור כ"ב כ'שיר של יום' בפורים

בתוספות על מסכת מגילה דף ד ע"א דיבור המתחיל 'פְסַק' מופיעים כמה דיני תפילה של פורים (בלא קשר לסוגיית הגמרא באותו מקום). והנה, במהלך פירוט סדר סיום תפילת שחרית בפורים כותבים התוספות:

…אומר 'תְּהִלָּה [לְדָוִד]', 'וּבָא לְצִיּוֹן', ואין אומרים 'לַמְּנַצֵּחַ' (– מזמור כ')…ואומר 'לַמְּנַצֵּחַ עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר'. משום דכתיב ביה מפלה לעובדי כוכבים, וכן בליל ארבעה עשר, ואומר פיטום הקטורת וכל הסדר כמו בחול.

בדברים הללו מתארים התוספות את המנהג שרווח בזמנם ובמקומם (צרפת, המאה הי"ג). מתוך המיקום שבו משובצת אמירת מזמורנו בסדר התפילה עולה כי מזמורנו שימש כ'שיר של יום' לפורים.[8]

עדות לקיומו של מנהג דומה בספרד, באותה תקופה עצמה, אנו מוצאים ב'ספר המנהיג' לרבי אברהם ברבי נתן הירחי[9]:

ראיתי מנהג טוב בטוליטולה (– טולדו) וסביבותיה, לומר אחרי התפילה מזמורים לפי עניין הימים… בראש חודש 'בָּרְכִי נַפְשִׁי אֶת ה" וגומר… ובחנוכה 'מִזְמוֹר שִׁיר חֲנֻכַּת הַבַּיִת לְדָוִד' (מזמור ל')…ובפורים 'עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר' שמדבר מאסתר, כדאיתא ב'מגילה נקראת' למה נמשלה אסתר לאיילת.[10] וכן הדעת נוטה לעשות, וכן ישר בעיניי.

נראה כי דברי בעל 'ספר המנהיג' עמדו לפני רבי יעקב ב"ר אשר, הכותב בטור אורח חיים סימן קלג (הלכות נפילת אפיים):

ובספרד נוהגים בכל יום אחר קדיש (– שלאחר קדושת 'וּבָא לְצִיּוֹן') לומר מזמור… ובכל זמן וזמן משנין המזמור לפי עניינו… ובפורים 'לַמְנַצֵּחַ עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר', ומנהג טוב הוא.

באותו דור (אמצע המאה הי"ד), ובאותה ארץ (ספרד), כותב גם רבי דוד אבודרהם בסידורו, בסדר תפילת פורים:

ואומר (– אחר קדושת 'וּבָא לְצִיּוֹן' והחזרת ספר התורה למקומו) קדיש תתקבל, ואומר 'לַמְנַצֵּחַ עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר' שמדבר מעניין אסתר, כדאמרינן במגילה (– הכוונה: יומא כט ע"א[11]) 'למה נמשלה אסתר לאיילת? מפני שרחמה צר כאילה' וגומר. וגם יש בו רמז לשם המן…

שלוש מתוך ארבע העדויות שהבאנו מספרי הראשונים לאמירת מזמורנו כ'שיר של יום' לפורים, קושרות מנהג זה לספרד, ואילו אחת (- דברי התוספות במסכת מגילה) מקורה בצרפת. 'סטטיסטיקה' זו משקפת את המצב בימינו: הספרדים כולם נוהגים כמתואר כאן,[12] ואילו רק מיעוט מבין האשכנזים, אלו הנוהגים כמנהג הגר"א, אומרים את מזמורנו בפורים.[13]

3. הטעמים שהובאו לאמירת מזמור כ"ב בפורים

בדברי הראשונים שהבאנו בסעיף הקודם, וכן בדברי אחרונים, נאמרו טעמים אחדים למנהג אמירת מזמורנו בפורים, וקישורים שונים בין תוכן המזמור לתוכן החג:

  1. מפלה לעובדי כוכבים

התוספות (מגילה ד ע"א ד"ה פסק) כתבו: "משום דכתיב ביה מפלה לעובדי כוכבים".

אף אם נפרש שה'פרים' וה'כלבים' ו'עדת המרעים' הסובבים את המתפלל במזמורנו הם גויים (פירוש מתקבל על הדעת), אמנם נאמר במזמורנו שה' הציל את המתפלל מהם – "וּמִקַּרְנֵי רֵמִים עֲנִיתָנִי" (כב); "וּבְשַׁוְּעוֹ אֵלָיו שָׁמֵעַ" (כה), אך לא נאמר שה' הנחיל להם מפלה.[14]

את דברי התוספות נצטרך לבאר אפוא, שעצם הצלת המתפלל מבין אויביו היא היא מפלתם.[15] ברם טעם זה הוא כה כללי, שהוא עשוי להתאים לעשרות מזמורים בספר תהילים באותה מידה.

  1. אסתר נמשלה לאיילת השחר

ראב"ן הירחי בספר המנהיג כתב טעם זה לאמירת מזמורנו בפורים: "שמדבר מאסתר, כדאיתא… למה נמשלה אסתר לאיילת".

דבריו לקוחים מסוגיית הגמרא יומא כט ע"א, ושם מובאים כמה ביאורים לצירוף החידתי המופיע בכותרת מזמורנו "אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר".[16] אחד הביאורים לצירוף הוא זה של רבי זירא, ואחריו של רב אסי:

אמר רבי זירא: למה נמשלה אסתר לאיילה? לומר לך, מה איילה רחמה צר, וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה, אף אסתר הייתה חביבה על אחשוורוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה.

אמר רב אסי: למה נמשלה אסתר לשחר? לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הנִסים…

לשני האמוראים הללו ברור הדבר שהביטוי "אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר" בכותרת מזמורנו הוא כינוי לאסתר, וכל אחד מפרש אחרת את הקשר בין אסתר לביטוי 'איילת השחר'.

  1. רמז לשם המן

רבי דוד אבודרהם לאחר הביאו את טעמו של ספר המנהיג מוסיף טעם אחר:

…וגם יש בו רמז לשם המן שנאמר (פסוק כא) "הַצִּילָה מֵחֶרֶב נַפְשִׁי, מִיַּד כֶּלֶב יְחִידָתִי", ראשי תיבות "המן מכי".

  1. אסתר אמרה מזמור זה

רבי עקיבא אייגר בגליון הש"ס שלו למגילה ד ע"א מעיר על דברי התוספות שהבאנו בסעיף 1 לעיל ומפנה לשתי סוגיות בגמרא: "עיין לקמן דף טו ע"ב וביומא דף כט ע"אוצריך עיון". שני מראי המקום שציין הם שתי דרשות שדורשת הגמרא את מזמורנו בקשר למגילת אסתר. באומרו 'צריך עיון' הוא מתכוון לומר שהטעם שכתבו התוספות – "שכתוב בו (- במזמור) מפלה לעובדי כוכבים" אינו הטעם העולה מדברי התלמוד בשתי הסוגיות הללו לקשר בין המזמור לפורים.

הנה אפוא דברי הגמרא מגילה טו ע"ב:

"וַתַּעֲמֹד בַּחֲצַר בֵּית הַמֶּלֶךְ הַפְּנִימִית" (אסתר ה', א), אמר רבי לוי: כיוון שהגיעה לבית הצלמים (- המצוי בארמון המלך) נסתלקה הימנה שכינה. אמרה "אֵ-לִי אֵ-לִי לָמָה עֲזַבְתָּנִי?" – שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון (רש"י: אף על פי שאני באה אליו מאליי, אונס הוא), או על שקראתיו 'כלב', שנאמר "הַצִּילָה מֵחֶרֶב נַפְשִׁי, מִיַּד כֶּלֶב יְחִידָתִי"? חזרה וקראתו 'אריה', שנאמר: "הוֹשִׁיעֵנִי מִפִּי אַרְיֵה".

ברור אפוא לדרשן, שהדוברת במזמורנו היא אסתר, והסיטואציה המתוארת בו היא הליכתה לאחשוורוש מתוך סכנת נפשות. ואכן, רש"י במסכת יומא כט ע"ב ד"ה 'למה נמשלה אסתר' מסביר את הרקע לקישור שבין אסתר לביטוי 'איילת השחר': "במסכת מגילה (טו ע"ב) אמרינן דאסתר אמרה מזמור זה…".

  1. "אֶקְרָא יוֹמָם… וְלַיְלָה"

הנה דרשה נוספת המובאת במסכת מגילה ד ע"א, והקושרת את מזמורנו למגילת אסתר:

אמר רבי יהושע בן לוי: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר (פסוק ג במזמורנו): "אֱ‍-לֹהַי אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה, וְלַיְלָה וְלֹא דוּמִיָּה לִי".

רש"י מבאר על פי דרשה זו כי קריאת המגילה היא "זכר לנס, שהיו זועקין בימי צרתן יום ולילה", ולפיכך פסוק זה של תלונה וזעקה הוא המשמש כאסמכתא לדין קריאת המגילה.

4. מזמור כ"ב במדרש תהילים

בסעיף הקודם ציינו שלושה מקומות שונים בתלמוד הבבלי שבהם דורשים אמוראים שונים[17] את מזמורנו בהקשר לאסתר ולאירועים המתוארים במגילה.

לעומת מיעוט הדרשות בתלמוד הבבלי הדורשות את מזמורנו על אסתר ועל אירועי המגילה, בבואנו אל מדרש תהילים אנו פוגשים ריבוי עצום ומפתיע של דרשות המקשרות בין מזמורנו למגילת אסתר.

מדרש תהילים למזמור כ"ב רחב ביותר (18 עמודים במהדורת בובר), וחלקו הגדול, אם לא רובו, דורש את המזמור ביחס לאירועי המגילה. הקורא לתומו את מדרש תהילים למזמורנו, נדמה לו שלא במדרש תהילים הוא מצוי, אלא באחד ממדרשי אסתר. ואכן, באותו מדרש מופיעים ביאורים ומדרשים שונים לפסוקים מן המגילה, גם בלא שייכות למזמורנו.

לא נוכל כמובן להביא במסגרת זו את כל הדרשות במדרש תהילים הקושרות את מזמורנו למגילת אסתר, ועל כן נסתפק בדוגמה אחת או שתיים לכל שליש של המזמור.[18]

הנה דרשה על שתי הפסקאות הראשונות במזמור, פסקאות א–ב:[19]

"אֵ-לִי אֵ-לִי לָמָה עֲזַבְתָּנִי" – יום ראשון (- משלושת ימי הצום שקבעה אסתר) – 'אֵ-לִי'; יום שני – 'אֵ-לִי'; יום שלישי – 'לָמָה עֲזַבְתָּנִי'…[20]

"אֱ-לֹהַי אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה" – אמרה לקב"ה: כך עשית במצרים לאבותינו?! לא כיוון שצעקו – שמעת, שנאמר (שמות ג', ז) "וְאֶת צַעֲקָתָם שָׁמַעְתִּי"?! פרעה אמר (שם א', כב) "כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל הַבַּת תְּחַיּוּן", והמן אמר (אסתר ג', יג) "מִנַּעַר וְעַד זָקֵן, טַף וְנָשִׁים בְּיוֹם אֶחָד". פרעה אמר… מי שהשלים מלאכתו לא היו עושין לו כלום, אבל המן גזר "לְהַשְׁמִיד לַהֲרֹג וּלְאַבֵּד אֶת כָּל הַיְּהוּדִים". אותן שהיו במצרים – כיוון שצעקו מייד שמעת אותן, אבל אנו צמנו זה שלושת ימים, והתפללנו וצעקנו וקראנו, ולא עניתנו.[21] ואם אין בנו מעשים טובים, עשה עמנו בשביל קדושת שמך – "וְאַתָּה קָדוֹשׁ יוֹשֵׁב תְּהִלּוֹת יִשְׂרָאֵל".

והנה דרשה על חלקו השני של מזמורנו:[22]

           "סְבָבוּנִי פָּרִים רַבִּים" – אלו אוכלוסין של אחשוורוש.

           "אַבִּירֵי בָשָׁן כִּתְּרוּנִי"…רבי אבא אמר: אלו בניו של המן, שממתינין לה עד שתיפול.

           "פָּצוּ עָלַי פִּיהֶם אַרְיֵה טֹרֵף וְשֹׁאֵג" – מה אריה גוהר על טרפו ומפספסו, כך אחשוורוש גוהר עלי ומפספסני…

           "כִּי סְבָבוּנִי כְּלָבִים" – אלו בניו של המן.

           "עֲדַת מְרֵעִים הִקִּיפוּנִי" – אלו אוכלוסין של המן.

           "כָּאֲרִי יָדַי וְרַגְלָי" – רבי יהודה אמר: עשו לי כשפים, שייעשו ידי ורגלי כאורות (– כעורות) לפני אחשוורוש…

ובמקום אחר במדרש:[23]

כשאמרה (– אסתר) "וּבְכֵן אָבוֹא אֶל הַמֶּלֶךְ" (ד', ח), התחילו בני פלטרין (- ארמון) אומרים: עכשיו הוא כועס עליה, ונגזר עליה מיתה. והיה כל אחד ואחד אומר: אני אטול את בגדיה. וזה אומר: אני אטול תכשיטיה. וזה אומר: אני אטול את קדשיה (- נזמיה). וזה אומר: אני אטול את פורפריה (– בגד תכלת) שלה, של מלכות. שנאמר: "יְחַלְּקוּ בְגָדַי לָהֶם וְעַל לְבוּשִׁי יַפִּילוּ גוֹרָל" (פסוק יט). וכיוון שהייתה צופה ורואה כן, הייתה מתפללת ואומרת: "וְאַתָּה ה' – אַל תִּרְחָק, אֱיָלוּתִי – לְעֶזְרָתִי חוּשָׁה" (פסוק כ). וכיוון שראה דוד ברוח הקודש באיזה לשון עתידה להיות קוראה לקב"ה 'אֱיָלוּתִי' – סידר עליה זה המזמור "לַמְנַצֵּחַ עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר".

והנה דרשה על חלקו השלישי של המזמור:[24]

"יֹאכְלוּ עֲנָוִים וְיִשְׂבָּעוּ" (פסוק כז) – זה מרדכי ואסתר שזכו לשולחן מלכים. תניא: לשלושה חלקים נחלקה ממונו של המן: שליש למרדכי ואסתר; שליש לעמֵלי תורה; ושליש לבניין בית המקדש.  ושלושתן נאמרו בפסוק אחד: "יֹאכְלוּ עֲנָוִים וְיִשְׂבָּעוּ" – זה מרדכי ואסתר; "יְהַלְלוּ ה' דֹּרְשָׁיו" – אלו עמלי תורה; "יְחִי לְבַבְכֶם לָעַד" – זה בניין בית המקדש, דכתיב "וְהָיוּ עֵינַי וְלִבִּי שָׁם כָּל הַיָּמִים" (דהי"ב ז', טז).

כאמור, לא הבאנו כאן אלא מעט מהרבה דרשות, שכולן קוראות את מזמורנו כנאמר בפי אסתר, בקשר למאורעות השונים המתוארים במגילה.

ובכן, מה פשר תופעה זו? האם הדרשות הרבות הללו הן תולדת מנהגם של בני ארץ ישראל (לפחות בחלקם), לייחד את מזמורנו לפורים, או שמא דרשות אלה הן הסיבה לייסודו של מנהג זה? אפשר ששני ההסברים הללו נכונים כאחד.

5. בין פשוטו של מזמורנו לבין מדרשו כמזמורה של אסתר

במהלך עיוננו פירשנו את המזמור לכל ארכו כתפילתו של יחיד. התלונה בפסקה א של המזמור "לָמָה עֲזַבְתָּנִי" היא תלונת היחיד, הצרה המתוארת בפסקה ג "וְאָנֹכִי תוֹלַעַת וְלֹא אִישׁ…" היא צרת היחיד, ואף הרקע הניגודי למצבו של המתפלל בהווה, המתואר בפסקה ד, הוא מחוויותיו של המתפלל היחיד: "כִּי אַתָּה גֹחִי מִבָּטֶן, מַבְטִיחִי עַל שְׁדֵי אִמִּי…".

בדומה לכך גם בשליש השני, שליש התחינה, מתאר המתפלל היחיד את סכנותיו ומצוקותיו ואת בדידותו – "סְבָבוּנִי… כִּתְּרוּנִי… פָּצוּ עָלַי פִּיהֶם… כַּמַיִם נִשְׁפַּכְתִּי", ונושא את תפילתו להצלה – "אֱיָלוּתִילְעֶזְרָתִי… הַצִּילָה מֵחֶרֶב נַפְשִׁי, מִיַּד כֶּלֶב יְחִידָתִי…" – הכול בלשון יחיד ובהתאמה לחוויות היחיד. הדבר בולט במיוחד בפסקה ז, שבה מתוארות תגובות גופניות-נפשיות אישיות.

אף בשליש השלישי היחיד הוא הדובר: "אֲסַפְּרָה שִׁמְךָ לְאֶחָי". אלא שכאן מתעורר ספק. יחיד המודה לה' על הצלתו, אמנם עושה זאת בקרב קרוביו, חבריו ורעיו, אך במזמורנו ניכרים ביטויים כלליים, קיבוציים, שאינם אופייניים להודיית היחיד: הפנייה אל "כָּל זֶרַע יַעֲקֹב…כָּל זֶרַע יִשְׂרָאֵל" (פסוק כד); הדיבור על "כָּל אַפְסֵי אָרֶץ…כָּל מִשְׁפְּחוֹת גּוֹיִם", ואף סיפור ההצלה ל"זֶרַע יַעַבְדֶנּוּ" ו"לְעַם נוֹלָד" – דהיינו, לדורות הבאים.

הביטויים הללו שבשליש השלישי מביאים אותנו לבדוק מחדש גם את שני השלישים שלפניו – האם גם בהם מופיעים ביטויים כאלה? והנה בפסקה ב שבשליש הראשון נראה שהדובר הוא עם ישראל! לא רק העובדה שהדובר בפסקה זו משתמש בלשון רבים המתאימה לעם ישראל "בְּךָ בָּטְחוּ אֲבֹתֵינוּ…", אלא משום שכל תוכנה של פסקה זו מעיד על כך: אדם יחיד המתלונן על כך שה' אינו נענה לתפילתו (כבפסקה א), אינו מביא כרקע ניגודי למצבו את היענות ה' ל'אבותינו', ואת ההלל שהם היללוהו כאשר הושיעם, עד שהפך ל"יוֹשֵׁב תְּהִלּוֹת יִשְׂרָאֵל".

ובכן, האם אפשר שהדובר במזמור לכל אורכו, אינו מתפלל יחיד אלא 'עם ישראל', הנתון בסכנה קריטית וחש שה' אינו עונה לתפילתו?

קשה לפרש את מזמורנו כמזמור של הציבור, מפני אופיין של פסקאות ד ו-ז המתארות הווייה אישית ביותר של המתפלל, שקשה ליחס אותה לעם ישראל כולו, אפילו דרך משל.[25]

מדרשם של חז"ל (הן בתלמוד הבבלי והן במדרש תהילים ובמקומות נוספים), מזהה את הסיטואציה הקיצונית המתוארת במזמורנו עם סיטואציה היסטורית בקורות עם ישראל, שהיא מתאימה להפליא למתואר במזמור, עם האירועים המתוארים במגילת אסתר. אולם יש לשים לב לכך שעל פי המדרשים השונים הדובר במזמור אינו עם ישראל כקולקטיב המדבר בגוף ראשון יחיד, אלא הדוברת היא באמת דמות יחידה – אסתר בת אביחיל, אלא שהיא מדברת הן בשם עצמה והן בשם עם ישראל כולו.

על פי דרך מדרשית זו אין כל קושי בכך שאסתר, הפועלת באופן אישי כנציגה של ישראל במאמץ ההצלה שלהם מגזרת ההשמדה של המן, תדבר בלשון יחיד ובלשון רבים כאחד.

כך, לפי המדרש, טוענת אסתר בשם כל ישראל: "אמרה לקב"ה: כך עשית במצרים לאבותינו?!"[26]

מאידך, בבוא המדרש לפסקה ד "כִּי אַתָּה גֹחִי מִבָּטֶן / מַבְטִיחִי עַל שְׁדֵי אִמִּי. עָלֶיךָ הָשְׁלַכְתִּי מֵרָחֶם / מִבֶּטֶן אִמִּי אֵ-לִי אָתָּה" –  הוא מבארו על פי הביוגרפיה האישית של אסתר, היתומה מאב ומאם:[27]

אמרה אסתר: נתעברה אמי, מת אבא. ילדה אמי ומתה היא. והבטחתני ונתת לי שדיים חילוף שדי אמי, שנאמר (אסתר ב', ז) "וַיְהִי אֹמֵן אֶת הֲדַסָּה [כִּי אֵין לָהּ אָב וָאֵם]" – אשתו של מרדכי הייתה מינקת את אסתר ומרדכי היה אומן אותה.

בדרך זו פתר המדרש את אותה שניות המצויה במזמורנו, שמצד אחד ניכרת בו האינדיבידואליות של הדובר, ומצד שני מהדהדים בו קולות של עם ישראל כולו ושל מאורעות היסטוריים מעברו.

אחר כל זאת עלינו לזכור כי בדרש אנו עוסקים, ואין הדרש משמש תחליף לפשט.

© כל הזכויות שמורות למחבר
מאמר זה מתפרסם באדיבות בית המדרש הווירטואלי (v.b.m) שבמסגרתו הופיע לראשונה. לאחר מכן עבר עיבוד ועריכה מחדש והוא נכלל באחד מספריו של הרב אלחנן סמט.

עוד מאמרים מאת הרב אלחנן סמט

רות – תשובת המקרא למוטיב השיבה המאוחרת

לשיעור וידאו

רות- מבוא ופרק א – השיבה המאוחרת

לשיעור וידאו

רות – פרק ג – תכניתה של נעמי והפרתה

לשיעור וידאו

ברוכים הבאים לאתר החדש של הרב אלחנן סמט

בשעה טובה יצאו לאור שלושה ספרים חדשים הניתנים לרכישה בחנות האתר

דילוג לתוכן